menu rechts bovenin

Algemene Leden Vergadering 2015

Oproep voor de Algemene Leden Vergadering d.d. 18 April 2015

De A.L.V. zal worden gehouden in

Het Dogcenter te Zaltbommel
Jan Stuversdreef 4, 5315 NZ Kerkwijk
tel; 0418 514 551
Zaal open om 13:30 uur, Aanvang 14:00 uur.

Aanvang ALV 2015 om 14:00 op het Dogcenter te Kerdriel

PDF- AGENDA A.L.V. 2015

 

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Goedkeuring conceptnotulen ALV 5 april 2014
 4. Voorstellen van uit leden.

4.1.    Voorstel van uit leden (Dhr. Sibrijns)

4.2.    Voorstel van uit leden (Dhr. Cooiman)

4.3.    Voorstel van uit commissie fokkerijzaken

4.4.    Voorstel van uit leden (Mvr. A.Schut, Mvr. W.Kroon, Mvr. M.Hazelhorst, Mvr. H.Zwennes)

 4.5.    Voorstel van uit commissie fokkerijzaken

 

 1. Voorstel aanpassing artikel 5 lid 1 van het fokconvenant, zodat wordt voldaan aan het besluit houders van dieren, (Artikel 3.4. Fokken met gezelschapsdieren Lid 3, Een hond krijgt binnen een aaneengesloten periode van twaalf maanden ten hoogste één nest.) De nieuwe tekst in het fokconvenant wordt derhalve; Een hond krijgt binnen een aaneengesloten periode van twaalf maanden ten hoogste één nest
  voorstel Commissie Fokkerijzaken

 

 1. Voorstel aanpassing artikel 6 van het fokconvenant:

Hoe eerder u meldt, hoe sneller het op de site staat, daarnaast kunt er van op aan dat een melding binnen 5 werkdagen wordt verwerkt en gepubliceerd en elk lid van de LHCN die een dekking heeft doen plaatsvinden wordt verplicht een dekaangifteformulier in te sturen, ongeacht of alle regels van het fokconvenant zijn gerespecteerd.

De nieuwe tekst luidt:

Uiterlijk 5 werkdagen na het inleveren bij Pupinfo van dekaangifteformulier resp. het geboorteaangifteformulier van de L.H.C.N. wordt er een melding gemaakt op de website van de LHCN. De fokker is ten allen tijde verplicht het dekaangifteformulier in te sturen. Indien geen dek- of geboorteformulier wordt ingeleverd voor de 8ste  week van de dracht of voor 8ste week na de geboorte worden de pups enkel vermeld in het archief op de website.

 

 1. Voorstel aanpassing artikel 7 van het fokconvenant: hier zullen de statuten gaan gelden ten aanzien van artikel 14 lid 1a en niet meer de oude anctie. De nieuwe tekst luidt:

Lid 1: De fokkers dragen per gechipte pup Euro 7,- af. Indien de fokker niet voldoet aan zijn/haar verplichting tegenover de vereniging in de vorm van het betalen van de pupafdracht, wordt 4 weken na 2de herinnering op basis van Artikel 14 van de statuten het lidmaatschap door de vereniging opgezegd.
Lid 2:   De fokker die voldoet aan het fokconvenant kan gebruik maken van de clubfaciliteiten zoals pupinformatie.

 

 1. LPN2 / Artikel 3.4 van Besluit houders van dieren
 2. Stemming over ingekomen stukken en voorstellen vanuit het bestuur
 3. Kascontrolecommissie
 4. Begroting 2016
 5. Zoo-easy.
 6. Onafhankelijke tuchtcommissie
 7. Pauze
 8. Uitreiking Kampioensbordjes
 9. Bestuur

16.1.Aftreden voorzitter / niet herkiesbaar

16.2.Kiezen nieuwe voorzitter; bestuursvoordracht Dhr. N. Steinmetz. / voordracht uit leden Dhr. H Cooiman

16.3.Aftreden penningmeester / niet herkiesbaar

16.4.Kiezen nieuwe penningmeester, nog geen aanmelding

16.5.Kiezen nieuwe secretaris / vacant / voordracht uit leden Mevr. B. Boulengier

16.6.Aftreden bestuurslid evenementen / niet herkiesbaar

16.7.Kiezen nieuw bestuurslid evenementen / voordracht uit leden Dhr. B. Elshof/ voordracht uit leden Mw. S. Ekkel

16.8.Aftreden bestuurslid redactie / niet herkiesbaar

16.9.Kiezen bestuurslid redactie / voordracht uit leden Dhr. I. Kerver / voordracht uit leden Mw. S. Mateijsen

 

17. Rondvraag

18. Sluiting ALV

Voordrachten voor bestuursfuncties kunnen tot uiterlijk 11 april bij het bestuur worden ingediend.

 

 

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de L.H.C.N.