menu rechts bovenin

 • slider

  Jonge Honden Dag 2016

  Vanaf vandaag is de informatiepagina van de Jonge Honden Dag 2016 beschikbaar. Deze kunt u vinden onder het kopje evenementen in het bovenstaande menu. Het inschrijfformulier is vanaf 1 september online beschikbaar.

 • slider

  2016 …. het jaar van het Jubileum

  Op 2 september aanstaande is het precies 50 jaar geleden dat de Leonbergse Honden Club Nederland werd opgericht. Dit heuglijke feit heeft de nodige aandacht gekregen in het weekeinde van 11 en 12 juni tijdens ons Jubileum en KampioenschapsClubMatch 2016.

   

 1. 1
 2. 2
 3. 3

50 jaar LHCN – een beeldreis door de historie


08-09-2016

Beste allemaal,

Door een hoge werkdruk als communicatieadviseur van de Koninklijke Luchtmacht, heeft mevrouw Suzanne Mateijsen besloten om haar functie als bestuurslid communicatie / redactie neer te leggen. Wij verliezen hiermee helaas een zeer kundig bestuurslid, maar begrijpen haar keuze.

Ik kan u ook mededelen dat we op basis van ad interim mevrouw Lisette Huijnink bereid hebben gevonden om tijdelijk de werkzaamheden van Suzanne over te nemen. Suzanne zal wel op ad hoc basis het team van de Leonvaria blijven ondersteunen.

Mvg,
Niels Steinmetz
Voorzitter L.H.C.N


21-08-2016

Beste allemaal,

Vanaf vandaag is het mogelijk om in te schrijven voor de Jonge Honden Dag 2016. U kunt op deze pagina bovenaan de link vinden.

met vriendelijke groet,
Team Jonge Honden Dag


21-08-2016

Het lijkt nog vroeg, maar voor je het weet staat het jaar 2017 weer voor de deur! Een goede reden voor een nieuwe L.H.C.N. Kalender! Jullie kunnen foto’s (minimaal 2MB) van jullie mooie hondjes insturen naar e-mail Dit kan t/m 30 september!


18-08-2016

Beste allemaal,

Vanaf vandaag is de informatiepagina van de Jonge Honden Dag 2016 beschikbaar. Deze kunt u hier vinden. Het inschrijfformulier is vanaf 1 september online beschikbaar.

met vriendelijke groet,
Team Jonge Honden Dag


05-08-2016

Beste allemaal,

Het Verenigings Fok Reglement (VFR) is door de Raad van Beheer goedgekeurd. Dit houdt in dat vanaf vandaag (5 augustus) het VFR het fokconvenant vervangt. Het VFR is gelijk aan het fokconvenant, aangevuld met de basisregels ten aanzien van de fok van de Raad van Beheer. De laatste aanpassingen naar aanleiding van de ALV van 16 april 2016 zijn verwerkt in deze versie van het VFR.

Via onderstaande link kunt u het VFR raadplegen, alsmede onder de rubriek fokkersinformatie / fokeisen / Verenigings Fok Reglement.

Names het bestuur en de commissie Fokkerijzaken

Niels Steinmetz
Voorzitter L.H.C.N.


19-06-2016

Tijdens de Jubileumfestiviteiten op 11 juni jl. is van de wandeling met de honden over het Erkemederstrand een leuk filmpje gemaakt met behulp van een drone.

Jubileumstrandwandeling – the Movie

Ook is door fotografe Miranda de Jong een aantal mooie foto’s gemaakt. Deze zijn te bekijken op haar site.

Jubileumfestiviteiten – de foto’s


24-05-2016

Beste allemaal,

Naar aanleiding van de ALV op 16 april 2016 zijn de volgende voorstellen tot wijziging aangenomen.

 1. Notulen ALV nieuwe stijl (aanpassen van manier van verslaglegging)
  Voorstel opgesteld door het bestuur L.H.C.N.Vanaf de ALV 2016 zullen de notulen in een nieuwe vorm en opmaak worden opgesteld, met dien verstande dat er per onderwerp/voorstel een stuk discussie/algemeen aan wordt toegevoegd zodat later na te lezen is waarom een bepaald besluit genomen/afgewezen is.
 2. Tarieven lidmaatschap per 1 juli 2016 (tariefswijzigingen)
  Voorstel opgesteld door het bestuur L.H.C.N.De tarieven gaan per 1 juli 2016 omhoog van € 35,00 naar € 36,00 per jaar voor hoofdleden en van € 17,50 naar € 18,00 voor gezinsleden.
  Nieuwe leden worden lid per de 1e van de maand volgend op de datum van inschrijving. Zij betalen bij inschrijving naar rato tot het einde van het lopende verenigingsjaar. Er wordt geen inschrijfgeld meer in rekening gebracht.
 3. LPN1 (D/N), voorstel tot aanpassing van fokconvenant
  Voorstel opgesteld door het bestuur L.H.C.N.Het fokken met Leonbergers met de mutatie LPN1 D/N is niet meer toegestaan met honden die geboren zijn na 1 juli 2016.
 4. Aanpassing Huishoudelijk Reglement (Hij maar ook Zij)
  Voorstel opgesteld door het bestuur L.H.C.N.Het Huishoudelijk Reglement wordt tekstueel gewijzigd: hij wordt vervangen door hij/zij.
 5. Vervallen model koopcontract (niet meer publiceren van een voorbeeld)
  Voorstel opgesteld door het bestuur L.H.C.N.Hierdoor verandert artikel 8 van het fokconvenant; Tussen een fokker en elke koper van zijn pups wordt het afsluiten van een contract aanbevolen.
 6. Onafhankelijke tuchtcommissie
  Voorstel opgesteld door het bestuur L.H.C.N.Voorstel aangenomen, met dien verstande dat de commissie niet uit 2 maar 3 leden bestaat. Dit wordt opgenomen in het huishoudelijk reglement artikel 20.

Namens het Bestuur.
Niels Steinmetz
Voorzitter Leonbergse Honden Club Nederland


01-05-2016

Beste allemaal,

Tijdens de ALV van 16 april is Conny van der Land gekozen als nieuwe penningmeester en Anita Geerdink als commissaris fokselectie. Namens de overige bestuursleden heet ik beide dames van harte welkom binnen het bestuur.

Niels Steinmetz
Voorzitter Leonbergse Honden Club Nederland


12-04-2016

Beste leden,

We hebben geen voordrachten voor bestuursfuncties conform artikel 20 lid 4 van de statuten ontvangen. Evenmin hebben we amendementen conform artikel 10 lid 6 van het huishoudelijk reglement ontvangen.
Dit betekent dat de agenda zoals gepubliceerd niet is gewijzigd en deze als zodanig zal worden behandeld tijdens de ALV.

Bestuur L.H.C.N.


08-04-2016

Beste Leden,

Via deze weg wil ik u allen mededelen dat op 2 april 2016 het bestuur van de L.H.C.N. het ontslag van bestuurslid fokselectie, mevr. I. Lems, heeft geaccepteerd. Hoewel mevrouw Lems zou stoppen met haar functie per 16 april aanstaande, zoals ook aangegeven in de ALV-stukken, heeft zij om voor haar moverende reden haar ontslag ingediend uit het bestuur.

Als bestuur hebben we besloten om voor de tussenliggende periode tot de ALV de functie niet op ad interim basis in te vullen.

Namens het bestuur van de L.H.C.N.
Niels Steinmetz
Voorzitter


01-04-2016

Beste allemaal,

Vanaf heden is het mogelijk om u in te schrijven voor het Jubileum en voor de KampioenschapsClubMatch 2016.
Voor beide evenementen moet u zich apart inschrijven.

Via de speciale Jubileum pagina kunt u zich op geven voor de jubileum activiteiten op 11 juni, het diner, met hoeveel personen u komt en of u gebruik wenst te maken van de overnachtingsmogelijkheden op het speciaal voor ons gereserveerde gedeelte van de camping. Let op, inschrijven is noodzakelijk, omdat we rekening moeten houden met inkopen. U kunt zich tot uiterlijk 31 mei inschrijven.

Via de KCM pagina kunt u zich inschrijven voor de KCM op 12 juni. U kunt tot uiterlijk 22 mei via de website inschrijven.


25-03-2016

Beste Leden,

Op 16 april is het weer zo ver. Dan hebben we onze jaarlijkse ALV en ditmaal zitten we in Hotel Schimmel te Woudenberg. Op de speciale ALV pagina op de website staan alle stukken voor de ALV. Daarnaast wil ik u allen er op attenderen dat er 2 bestuursfuncties vrij zijn.

De volgende functies zijn beschikbaar voor kandidaatstelling om gekozen te worden tijdens de komende ALV.

Penningmeester; Deze functie is nog steeds vacant. Op de ALV van 2015 was er geen kandidaat voor de functie van penningmeester.

Voordracht vanuit het bestuur is mevr. Conny van der Land. Zij heeft de afgelopen 10 maanden op ad interim basis de functie van penningmeester naar grote tevredenheid van het bestuur uitgevoerd. Zij pakt door waar de vorige penningmeester is opgehouden. Ze is in deze periode een waardevolle aanvulling van het bestuur geworden en we willen graag met haar verder.

Commissaris fokselectie; Deze functie komt vrij omdat de huidige commissaris 3 jaar op functie zit. De huidige commissaris mevr. Ida Lems stelt zich niet herkiesbaar.

Voordracht vanuit het bestuur is mevr. Anita Geerdink. Zij heeft de afgelopen jaren samen met mevr. Ida Lems de Fokselectiekeuringen georganiseerd. Dit doet zij op een adequate en plezierige manier. Wij zien in haar een zeer geschikte opvolger voor Ida Lems.

Alle voordrachten kunnen tot 1 week voor de vergadering worden ingediend bij het bestuur, conform artikel 20 van de statuten. Kandidaat bestuursleden dienen er rekening mee te houden dat zij zich aan de aanwezigen op de ALV moeten voorstellen. U kunt gebruik maken van het formulier voor aanmelding. Deze kan gescand via de E-mail worden aangeboden aan de secretaris.

Formulier voor aanmelding

 


25-03-2016

Beste leden,

In 2015 waren we genoodzaakt om nieuwe software te kopen om de financiële administratie te voeren. Deze nieuwe software bood ons de mogelijkheid om naast kostensoorten ook te gaan werken met kostenplaatsen. Hiermee hebben we de administratie vereenvoudigd en tegelijkertijd het inzicht per activiteit verbeterd.

Naar aanleiding van vragen van leden ten aanzien van het financieel jaarverslag was het achteraf handiger geweest om ook de kostenplaats-administratie met jullie te delen. Omdat we liever niet onze cijfers publiceren op internet en het te kort dag is voor de ALV om ze nog op te sturen, is deze kostenplaats-administratie op te vragen bij de Secretaris.

De uitleg over de post Crediteuren is helaas niet gepubliceerd in de Leonvaria. Deze post wordt toegelicht in het zelfde bestand als waar ook de kostenplaats-administratie in staat.

Daarnaast is een post niet in de jaarrekening opgenomen, namelijk de reservering voor gezondheidsonderzoek a €1.000. Deze post is inmiddels verwerkt in het jaarresultaat van de LHCN.

Met vriendelijke groet,
Bestuur LHCN


21-02-2016

Lezing over de (ab)normale bevalling bij de hond

Op zaterdag 20 februari j.l. hebben we een lezing georganiseerd  met als onderwerp de bevalling.  Dierenarts Maarten Kappen van de dierenkliniek uit Eersel heeft deze lezing gegeven.

Welke onderwerpen kwamen o.a. ter sprake?

 • Wat is een normale dracht: hoeveel dagen, is er goed geteld?
 • Voortekenen: slijmverlies, temperatuurdaling. wanneer ingrijpen.
 • Het verloop: weeën, indalen, tijd tussen pups.
 • Hulpmiddelen: oxytocine, helpen vlies breken, navelstreng, dierenarts
 • Wanneer ingrijpen: geen weeën, uitvloeiing zonder pup.
 • Wanneer hulp inroepen van de dierenarts, wanneer besluiten tot een keizersnee.

Dit zijn enkele onderwerpen van de vele die uitgebreid toegelicht werden.

Kortom een must voor iedere startende fokker, maar elke fokker kon er iets van opsteken.

Locatie: Kantine van de K.C. te Apeldoorn,  Polderweg 5, ( www.akc.nl )

De zaal ging open om 13.00 uur, de lezing begon om 13.30 uur.

Kosten zijn €3,00 p.p. incl. een kopje koffie, betalen kon bij binnenkomst.

Na de lezing is nog een kort fokkersoverleg gehouden.

Misschien zijn er ook nog onderwerpen voor de eerstvolgende A.L.V die jullie willen inbrengen.  Wij van de commissie Fokkerijzaken willen bijvoorbeeld graag horen hoe jullie denken over het niet meer toestaan van fokken met LPN1 D/N honden. Is dit een mogelijk agendapunt voor de A.L.V.

Namens de commissie fokkerijzaken
Anja Schut


13-01-2016

Beste leden,

Met ingang van vandaag heeft de webmaster een nieuw e-mailadres.

Het nieuwe mailadres luidt:

webmasterlhcn@gmail.com

Met vriendelijke groeten
Carla


 

Oproep vrijwilligers

Beste Leden

De vereniging laten bloeien en groeien, dat moeten we met elkaar doen!

Daar hebben we enthousiaste mensen voor nodig.

Ter versterking van ons team vrijwilligers zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die onze vereniging  een warm hart toedragen.

Vanzelfsprekend zijn we blij met een ieder die bereid is om een klein deel van zijn/haar vrije tijd in onze vereniging te investeren.

Wij hebben vrijwilligers nodig die ons op allerlei manieren ondersteunen bij onderstaande evenementen:

onze jaarlijkse Clubmatch;

de Jonge Honden Dag;

de Wandelingen;

de Fokselectiekeuring.

Vrijwilligers die ons willen helpen zijn van harte welkom! Lijkt het u leuk om deel uit te maken van een enthousiaste groep? Meld u dan aan via onderstaande knop

e-mail

 

Nieuwjaarswandeling

Wij willen graag het jaar 2016 gezellig inluiden met een Nieuwjaarswandeling op zaterdag 9 januari.

Dit maal gaan we wandelen bij Het Leesten.

Het Leesten is een prachtig natuurgebied bij Apeldoorn. Centraal op het recreatieterrein ligt horecagelegenheid “De Ugchelse Berg”, daar verzamelen we om 10.00 uur.

Het welkoms kopje koffie of thee krijgt u van de vereniging, waarna we om 10.30 uur starten met de wandeling.

Voor de puppy’s en oudste honden is er een wandeling binnen de omheining van ongeveer een half uurtje, voor de overige honden een wandeling van een uur tot anderhalf uur.

Wij hopen op een grote opkomst!

Meld u aan via

e-mail

Adres:

Het Leesten- De Ugchelse Berg-

Hoenderloseweg 191,

7339 GG Ugchelen.


 

Beste leden,

Met ingang van vandaag heeft de redactie van de Leonvaria een nieuw e-mailadres, het oude mailadres blijft voorlopig nog even bestaan. Het voordeel is dat we nu grotere bestanden kunnen ontvangen en met meerdere personen vanuit 1 mailadres kunnen werken. Voor de komende Leonvaria hebben we nog weinig input gehad, mocht een nog een leuk verhaal hebben over uw Leonberger(s) schroom niet en stuur ons uw verhaal.

Het nieuwe e-mailadres luid: redactielhcn@gmail.com

Met vriendelijke groet,
Redactie Leonvaria

 


Penningmeester a.i. stelt zich aan u voor:

Mijn naam is Conny van der land, ik ben 51 jaar, getrouwd met Okke en wij wonen in Voorhout.

Sinds eind maart hebben we een huisgenoot: onze Leonberger pup Keira. De eerste twee maanden vonden we best heftig. Na 30 jaar met z’n tweeën opeens een pup in huis. Ons leven stond behoorlijk op z’n kop. Maar inmiddels hebben we onze draai gevonden.

Ik werk 4 dagen in de week bij ING als IT Management Consultant en heb naast het volgen van IT opleidingen ook bedrijfseconomie gestudeerd. Voor mijn tijd bij ING heb ik in verschillende andere branches gewerkt en het leuke is om dan weer een compleet nieuwe wereld te ontdekken. Zo is ook de wereld van LHCN nieuw voor mij.

Ik vind het leuk om middels de functie van penningmeester bestuurservaring op te doen en wat te kunnen betekenen voor de LHCN.


29 juni 2015

Geachte leden,

sinds heden hebben we een nieuwe penningmeester. Haar naam is Conny van der Land en zij zal op ad interim basis de functie van penningmeester gaan vervullen. Op korte termijn zal zij zich via de website/ leonvaria aan u voorstellen.

Mvg

Niels Steinmetz


 

Officiële Facebookpagina L.H.C.N.

Beste leden,Met trots presenteren wij u de officiële Facebookpagina van de L.H.C.N.
Op deze pagina zullen we alle nieuwtjes posten, zodat u, naast onze website, ook via Social Media op de hoogte wordt gebracht. Daarnaast zullen we ook alle geplande evenementen van de L.H.C.N. kenbaar maken.Via deze weg willen we een sociale en interactieve community neerzetten.Rest ons nog een ding te zeggen. Liken maar! 

Zaterdag 18 april 2015 hebben de leden tijdens de algemene ledenvergadering van de Leonbergse Honden Club Nederland (LHCN) vier nieuwe bestuursleden gekozen. De functie van penningmeester is nog steeds vacant.Niels Steinmetz voorzitter, Barbara Boelengier secretaris, Suzanne Mateijsen bestuurslid redactie en PR, en Sandra Ekkel bestuurslid Evenementen. Met deze verkiezing hebben we ook tegelijkertijd afscheid genomen van Gerrit Geerdink als voorzitter, Annemarieke van Gaalen, bestuurslid evenementen, Mireille Bechtholt, penningmeester en Gert Huttema, bestuurslid redactie/PR.Wij danken Gerrit, Mireille, Annemarieke en Gert dan ook hartelijk voor hun inzet en hun enthousiasme van de afgelopen jaren.De nieuwe bestuursleden stellen zich hieronder in het kort aan u voor.

Mijn naam is Niels Steinmetz en ik werk ondertussen al weer ruim 20 jaar voor het ministerie van Defensie, waarbij de eerste 6,5 jaar als militair. In die periode ben ik ook op uitzending geweest naar voormalig Bosnië en een jaar of tien gestationeerd geweest in Seedorf (Duitsland). Het Leonbergervirus heb opgelopen toen ik mijn vrouw ontmoette. Zij had toen net een pup van een maand of drie en ik was meteen verkocht. Inmiddels lopen hier in huis 3 Leonberger dames en hebben we vorig jaar ons eerste eigen nestje gehad. Een hele ervaring kan ik u vertellen. Ik hoop u allen te mogen zien en spreken op de Kampioenschaps Clubmatch van 14 juni a.s.

Mijn naam is Barbara Boulengier en ben 66 jaar, getrouwd met Roel , we hebben 2 dochters, 2 kleinzoons en 4 Leonbergers. De oudste  Leonberger is inmiddels al weer 7 jaar en hoop haar  en de anderen nog lang bij ons te hebben.Sinds 2 jaar ben ik met pensioen en ben druk met vrijwilligerswerk in 2 ziekenhuizen in Purmerend en Amsterdam. Mijn werkzaamheden bestonden uit administratief werk op de veldwerkafdeling van TNSNIPO.  Hier werd alles bijgehouden van de enqueteurs die door het hele land verspreid zaten om enquetes af te nemen bij de mensen thuis. Bij het Nipo heb ik verder op verschillende afdelingen gewerkt en heb dat ruim 31 jaar volgehouden. Ja,  dat zal tegenwoordig niet meer zo gauw gebeuren !! Bij de plaatselijke gymnastiekvereniging heb ik 30 jaar het secretariaat onder mijn hoede gehad. Wij wonen ook al heel lang  (40 jaar) in Broek in Waterland met veel plezier aan een dijk met een redelijk stukje weiland erbij. Daar kunnen de honden zich dan ook best vermaken.Je ziet ik ben aardig honkvast. Ik hoop dat ik de komende tijd wat kan betekenen voor de LHCN en hoop op een vruchtbare samenwerking met de rest van het bestuur. Tot ziens op een van de evenementen die de komende tijd gehouden gaan worden of op een show ergens in het land.

Mijn naam is Sandra Ekkel, ik ben 27 jaar en ben momenteel werkzaam bij La Place. In het verleden heb ik een paraveterinaire opleiding gevolgd aan het Groenhorst College in Barneveld.
In mijn vrije tijd hou ik me vooral bezig met de cursussen die ik doe met onze hond (Gedrag&Gehoorzaamheid, Speur-en Reddingswerk, Waterwerk en Lawinewerk) en de shows die we lopen. Ook ben ik veel te vinden in het bedrijf van mijn vader. Hij is kynologisch Gedragstherapeut, heeft zijn eigen Quiebus hondenschool en kleinschalige opvang in huis. Hiervoor hou ik me vooral bezig met de voorbereidingen voor cursussen, examens en de opvang van honden bij ons in huis. Ik hoop jullie in de toekomst vaak tegen te komen op onze evenementen binnen de club.

Graag stel ik mij aan u voor middels een klein informatief stukje over mijzelf. Mijn naam is Suzanne Mateijsen en ik ben 25 jaar. Ik ben sinds enige tijd werkzaam als Junior Communicatieadviseur en vervul dit werk met veel plezier. Voordat ik mijn huidige functie bekleedde was ik Marketingmanager bij een ander bedrijf. Ook deze baan heb ik met veel plezier volbracht, maar voel mijzelf meer thuis in de wereld van communicatie.
De reden waarom ik mijzelf verkiesbaar heb gesteld voor deze functie is omdat ik een grote voorliefde heb voor Leonbergers, echter ben ik vanwege mijn drukke baan niet in de gelegenheid om zelf een Leonberger aan te schaffen en er voldoende aandacht aan te besteden. Dit komt vast op een later moment!
Via deze functie kan ik twee liefdes voldoen, communicatie en Leonbergers. Via deze nieuwe functie wil ik samen met jullie een geweldige tijd ervaren en bijdragen aan de LHCN! Mochten jullie vragen hebben voor mij en/of suggesties, schroom dan niet om contact op te nemen!


 

Bedrijfsmatigheid fokkers

Gezien de vele vragen en reacties over de nieuwe regelgeving besluit houders van dieren, is de Raad van Beheer hierover in gesprek gegaan met de direct verantwoordelijke partijen: het Ministerie van EZ, de NVWA, de LID en de RVO.
De uitkomst van deze gesprekken was glashelder: Wat betreft bedrijfsmatigheid is er wat betreft honden en katten niks gewijzigd ten opzichte van het voormalige Honden- en kattenbesluit.
Ook in de nieuwe regels wordt als richtsnoer genomen dat………….Lees meer

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de L.H.C.N.