menu rechts bovenin

 • slider

  Clubmatch 2015

  Op zondag 14 juni organiseert de L.H.C.N. weer een kampioenschaps clubmatch

   

  ! De Inschrijving geopend !

 • slider

  Welkom bij de L.H.C.N.

  Dit is de website van de Leonbergse Honden Club Nederland. De L.H.C.N. behartigt de belangen van het ras de Leonberger. Hier vindt u informatie over de Leonberger, dekkingen, geboorten, tentoonstellingen en nog veel meer.
  Veel plezier op onze website.

 1. 1
 2. 2

Algemene Leden Vergadering.

Op 18 april staat de Algemene Leden Vergadering van de L.H.C.N. gepland.
De agenda, ingekomen stukken, voorstellen en Pre-adviezen van het bestuur kunt u vinden op de pagina Algemene leden vergadering. Zie de menu balk .

Afgelopen weken heeft er het één en ander gespeeld betreffende het wel/niet mogen aanpassen van ons fokconvenant.

Het bestuur was van mening dat gezien het gestelde in het besluit Houders van Dieren wij wel de wijzigingen aan konden brengen betreffende LPN 2 en tevens de aanpassing betreffende de regel dat een teef maximaal één nest mag krijgen in een periode van twaalf maanden.

Door meerdere leden is ons aangegeven dat wij het fokconvenant niet aan mogen passen zoals besloten is op de ALV. Helaas konden wij als bestuur niet anders dan de wijziging op het fokconvenant in te trekken. Toch dient u zich als fokker aan de wet te houden en deze te kennen en toe te passen.
O.a. staat in het besluit Houders van Dieren  onderstaand:

 Artikel 3.4. Fokken met gezelschapsdieren

 • 1.Het is verboden te fokken met gezelschapsdieren op een wijze waarop het welzijn en de gezondheid van het ouderdier of de nakomelingen wordt benadeeld.
 • 2.In ieder geval wordt bij het fokken, bedoeld in het eerste lid, voor zover mogelijk voorkomen dat:

a.ernstige erfelijke afwijkingen en ziekten worden doorgegeven aan of kunnen ontstaan bij nakomelingen;

b.uiterlijke kenmerken worden doorgegeven aan of kunnen ontstaan bij nakomelingen die schadelijke gevolgen hebben voor welzijn of gezondheid van de dieren;

c.ernstige gedragsafwijkingen worden doorgegeven aan of kunnen ontstaan bij nakomelingen;

d.voortplanting op onnatuurlijke wijze plaatsvindt;

e.het aantal nesten of nakomelingen dat een gezelschapsdier krijgt de gezondheid of het welzijn van dat dier of de nakomelingen benadeelt.

 • 3.Een hond krijgt binnen een aaneengesloten periode van twaalf maanden ten hoogste één nest.

In de Nota van Toelichting bij het Besluit is het volgende opgenomen:

Uitgangspunt van artikel 3.4 is dat het fokken van dieren op verantwoorde wijze geschiedt. Zowel ouderdieren als nakomelingen mogen in beginsel geen schade aan welzijn of gezondheid ondervinden als gevolg van de fokkerij. Fokkerij mag niet leiden tot uitputting van moederdieren en ook niet tot blijvende of permanente schade aan gezondheid of welzijn van zowel ouderdier als nakomeling. Het is niet toegestaan te fokken met dieren die gebreken of afwijkingen hebben of kunnen krijgen die welzijn of gezondheid van hun nakomelingen schaden. Bij het fokken moet in ieder geval worden voorkomen dat uiterlijke kenmerken worden doorgegeven aan of kunnen ontstaan bij nakomelingen die schadelijke gevolgen hebben voor welzijn of gezondheid van dat dier. Als de afwijkingen voorkomen hadden kunnen worden door het nemen van passende preventieve maatregelen zoals screenend onderzoek, DNA-testen of wijziging van het fokbeleid van de fokker, is fokken niet toegestaan.

Ook moet worden voorkomen dat ernstige gedragsafwijkingen worden doorgegeven aan of kunnen ontstaan bij nakomelingen. Voorkomen moet worden dat het welzijn van ouderdieren of nakomelingen ernstig wordt beïnvloed of de veiligheid van mensen of andere dieren in het geding wordt gebracht door het fokken met dieren met afwijkingen of met het fokken van dieren die een vergrote kans hebben op het ontstaan van ernstige gedragsafwijkingen.

Het vijfde lid van artikel 3.4 bepaalt dat het eerste en tweede lid van artikel 3.4 van overeenkomstige toepassing zijn op het fokken van paarden (inclusief pony’s) en ezels voor zover die dieren anders dan voor landbouwdoeleinden worden gehouden. Hiermee wordt verdere uitvoering gegeven aan de motie Van Gerven en Van Dekken (Kamerstukken II 2012/13, 31 389, nr. 128). Daarnaast zondert het vijfde lid de verplichting tot het voorkomen van voortplanting op een onnatuurlijke wijze uit, voor zover het gaat om het fokken van paarden en ezels.

Een fokker kan overigens niet altijd van alle erfelijke afwijkingen en andere fokgerelateerde problemen op de hoogte zijn. Van een fokker mag verwacht worden dat hij in het kader van zijn fokbeleid er zorg voor draagt op de hoogte te blijven van voorkomende problemen binnen het ras of de rassen waarmee hij fokt. Als aannemelijk is dat de fokker op de hoogte was of zou kunnen zijn van bovengenoemde problemen of als een fokker onderzoek had kunnen doen of laten doen naar de genoemde problemen, maar desondanks toch fokt met dieren, handelt hij niet overeenkomstig artikel 3.4.

Als bestuur van de LHCN zijn wij van mening dat u zich immer eerst aan de wet dient te houden en daarna aan het fokconvenant. Oftewel het fokconvenant kan alleen maar zwaardere bepalingen brengen welke niet in deze wet staan omschreven en zeker geen versoepelende regels.

Dit betekent dus dat als u niet test op LPN 2 of dekt binnen 12 maanden u de wet overtreed.

Zoals gezegd zal het fokconvenant helaas pas na de ALV kunnen worden aangepast.

Gerrit Geerdink

Bedrijfsmatigheid fokkers:

Gezien de vele vragen en reacties over de nieuwe regelgeving besluit houders van dieren, is de Raad van Beheer hierover in gesprek gegaan met de direct verantwoordelijke partijen: het Ministerie van EZ, de NVWA, de LID en de RVO.

De uitkomst van deze gesprekken was glashelder: Wat betreft bedrijfsmatigheid is er wat betreft honden en katten niks gewijzigd ten opzichte van het voormalige Honden- en kattenbesluit.
Ook in de nieuwe regels wordt als richtsnoer genomen dat………….Lees meer

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de L.H.C.N.